Munkajog:

Munkajoggal kapcsolatos bárminemű kérdéssel állok Ügyfeleim rendelkezésére pl.: munkajogviszony létesítése, munkaszerződés véleményezése, készítése, munkajogviszony megszűnése, megszüntetése, egyoldalú szerződésmódosítás, közös megegyezés betegszabadság, táppénz, próbaidő, azonnali hatályú felmondás (régi elnevezéssel: rendkívüli felmondás), felmondás (rendes felmondás), végkielégítés, próbaidő, határozott, határozatlan idejű munkaviszony, teljes - és rész munkaidő, pótlékok, gyes/gyed, elmaradt munkabér, jutalék, fizetés nélküli szabadság, kirendelés, ügyelet, készenlét, munkavállalói, illetve munkáltatói károkozás, közalkalmazotti/közszolgálati jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos kérdések, egyezség megkötése körében, munkaügyi felügyelettel kapcsolatos eljárásban képviselet ellátása stb. Munkajogi vitával kapcsolatban vállalom megbízóim peren kívüli, perbeli képviseletét munkaügyi bíróság előtt, tanácsadást nyújtok, valamint munkaviszonnyal kapcsolatos kártérítési ügyekben jogi képviselet is ellátok.

Ingatlan jog:

E területen teljes körű képviseletet biztosítok Ügyfeleim részére a szerződés – adásvételi, ajándékozási, csere, vegyes, bérlet, tartási - és életjáradéki, öröklési szerződés, haszonélvezeti jog alapítása, törlése, jelzálogjog bejegyzése, törlése, ingatlan tehermentesítése stb. körében - megkötésétől az adóhatóság illeték kiszabásáig, amennyiben erre igény van. Vállalom a szerződés szerkesztését, ellenjegyzését, Ügyfelekkel való kapcsolattartást, földhivatal előtti képviseletet, illetve a NAV nyomtatvány kitöltését fizetendő illeték kiszabásához és benyújtását, amennyiben igény van rá az adóhatóság előtti képviseletet is ellátom. Az átruházással kapcsolatban részletes tájékoztatást nyújtok a fizetendő illeték, személyi jövedelemadó (szja), egyéb költségek, díjak körében, kiskorúak tulajdonszerzése, foglaló, előleg, egyéb biztosítékok, előszerződés, tulajdonjog fenntartás, ingatlan-nyilvántartási kérelem függőben tartása körében. Telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos ügyintézést, közös tulajdon megszüntetése, termőfölddel (szőlő, erdő, zártkert stb.) kapcsolatos tanácsadást, szerződés (földhasználati, földbérleti, adásvétel, csere) készítését vállalom az illetékes szervek előtti képviselet biztosításával.

Családjog:

Megbízóim részére tanácsadást, peren kívüli és peres képviseletet biztosítok: házassági vagyonközösség megszüntetése körében (vagyonmegosztás), házassági bontóperben („válóper, válás”) akár úgynevezett tényfeltárós vagy egyező akaratnyilvánítással történő, szülői felügyeleti jog rendezése (köznapi értelemben: gyermekelhelyezés), gyermektartásdíj megállapítása, felemelése, leszállítása, házastársi tartásdíj iránti ügyben, gyermekkel való kapcsolattartás, lakáshasználat rendezése körében, rokontartással kapcsolatos, gyámhivatali eljárásokban, apasági perekben, élettársi közösség felbontása, gondnokság alá helyezés, örökbefogadás, gyámság, házastársi(házassági)/élettársi vagyonjogi szerződések, házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdéseket rendező szerződések készítése, szerkesztése körében. Tartásdíjak nem fizetése esetén segítem Ügyfeleim követelését érvényesíteni az adós ellen végrehajtási eljárás megindításával.

Öröklési jog:

E területen tanácsadást (öröklés rendje, köteles rész, hagyatéki tartozások és kielégítése), okirat szerkesztést, képviselet biztosítok Ügyfeleimnek az öröklési jog területén. Végrendelet szerkesztését, halál esetére szóló ajándékozás, öröklési szerződés készítését, hagyatéki eljáráson örökös képviseletét, örökléssel kapcsolatos pervitelt látok el.

Cégjog és - Társasági jog:

Társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadást, ügyintézést vállalok, így a társaságok (Bt., Kft., egyszemélyes Kft., Rt.) létesítő okiratát és az eljáráshoz szükséges valamennyi dokumentum készítését, ellátom cégbíróság előtt a cégbejegyzési eljárás során a társaságok képviseletét, a már bejegyzett cégek módosításával, átalakulásával (egyesülés, szétválás) kapcsolatos okiratszerkesztést és képviseletet a változásbejegyzési eljárás során, törzstőke emeléséhez, leszállításához, ügyvezető kinevezéséhez szükséges jogi dokumentumok elkészítését, aláírási minta szerkesztését, ellenjegyzését stb. Csőd-és felszámolási eljárásban, végelszámolás során tanácsadást, képviseletet és okiratszerkesztést.

Követeléskezelés – Végrehajtási jog:

Pénztartozás esetén az adósok ügyvédi felszólítását, közvetítést az érintett felek között, fizetési egyezségek szerkesztését, fizetési meghagyás kibocsátása iránti eljárás (FMH) vagy peres eljárás kezdeményezését a követelt összeg mértékétől függően, felszámolási eljárás kezdeményezését és képviseletet vállalok csőd – felszámolási – és végrehajtási ügyekben, továbbá hitelezői igények érvényesítését felszámolási eljárás során. Amennyiben jogerős ítéletbe foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a másik fél, akkor vele szemben végrehajtási eljárás megindításában segítem Ügyfeleimet. Végrehajtási perek képviseletét is biztosítom (végrehajtás megszüntetése, korlátozása, igényper, foglalás tűrése, követelés behajtása, végrehajtási eljárásba való bekapcsolódás engedélyezése iránti).

Polgári jog:

A polgári jog területén ellátom Ügyfeleim képviseletét perben és peren kívül, tanácsadást nyújtok, okiratot szerkesztek. Így birtok és birtokvédelmi ügyekben, tulajdonjogi viták, kérdések megoldása, kisajátítás, elbirtoklás, ráépítés, társasház, szövetkezet, egyesület alapítása, módosítása, szerződések érvénytelenségének megállapítása, szerződésszegés (késedelem, hibás teljesítés), engedményezés, tartozásátvállalás, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés készítését, kártérítés - kártalanítás, jogalap nélküli gazdagodás, lakáshasználati díj iránti igény érvényesítését, jognyilatkozat, meghatalmazás szerkesztését látom el.

A fent leírt szakterületek tájékoztató jellegűek, nem minősül tanácsadásnak, így kérem Ügyfeleimet, hogy az egyedi jogi probléma megoldása végett a kapcsolat menüpontban található elérhetőségek valamelyikén megkeresni szíveskedjenek.